دکتر رضا بیدار

، معاون توسعه کسب و کار هلدینگ بیدار سازه تالی و عضو انجمن انبوه سازان تهران